ગુજરાત બજેટ 2023 – જુઓ શું કહે છે આંકડા?

પ્રેસ નોટ અંદાજપત્ર ૨૦૨૩-૨૪

અ.અંદાજપત્રીય જોગવાઇ                                                                       (₹ કરોડમાં)

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજોવર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો
૨,૪૩,૯૬૪.૭૨૩,૦૧,૦૨૧.૬૧
અંદાજપત્રના કદમાં વધારો૨૩%

બ.મૂડી ખર્ચ- જોગવાઇ                                                                                                           

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજોવર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજો
૩૮,૦૫૨.૦૦૭૨,૫૦૯.૦૦
મૂડી ખર્ચ-જોગવાઇમાં વધારો૯૧%

ક. મહત્તમ વધારો આપેલ છે તેવા ચાર વિભાગો

                                                                                                                (રૂ. કરોડમાં)

વિભાગવર્ષ ૨૦૨૨-૨૩ના અંદાજોવર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ના અંદાજોવધારો
સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ૪૭૮૨૫૫૮૦૭૯૮.૦૦(૧૬.૭%)
આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ૨૯૧૦૩૪૧૦૫૦૧ (૧૭.૨૦%)
શિક્ષણ વિભાગ૩૪૮૮૪૪૩૬૫૦૮૭૬૬.૪૩ (૨૫.૧૦%)
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ૧૨,૨૪૦૧૫,૧૮૨૨૯૪૧ (૨૪%)
મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગ૪૯૭૬૬૦૬૪૧૦૮૮ (૨૧.૯૦%)
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગ૧૪,૨૯૭૧૯,૬૮૫૫૩૮૮ (૩૭.૭૦%)
અન્ન, નાગરિક પુરવઠા અને ગ્રાહકોની બાબતો વિભાગ૧૫૨૬૨૧૬૫૬૩૯ (૪૧.૯૦%)
માર્ગ અને મકાન વિભાગ૧૨૦૨૪૨૦૬૪૧૮૬૧૭.૬૫ (૭૧.૭૦%)
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ૧૫૬૨૨૨૨૪૦૫૬૭૮૩.૯૪ (૪૩.૪૦%)
પ્રવાસન વિભાગ૭૬૯૨૦૭૭૧૩૦૮ (૧૭૦%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *