ગુજરાત પોલીસની અજીબ કહાની : જ્યારે ગુજરાત પોલીસે મહેસાણામાં એક ખાટલાચોરને પકડયો

પોલીસે એક ખાટલાચોરને પકડયો ૧૯૮૮ના જુલાઈ માસનો હતો એ દિવસ. ચોક્કસ શુક્રવારની સવાર હતી. શુક્રવારે પરેડનો…

ઈમાનદાર : પોસ્ટમાં કામ કરતાં રિઝવાનભાઈ માટે કામ જ એમની નમાજ છે

નામ – રિઝવાનભાઈ, ડિપાર્ટમેંટ – ઈન્ડિયા પોસ્ટ, શહેર/ગામ – અમદાવાદ રિઝવાનભાઈ અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલ બાપુનગર…