પટના હાઇકોર્ટનો અગત્યનો ચુકાદો લોન ના ભરાઈ હોય તોપણ બેન્ક એજંટ વાહન જપ્ત ના કરી શકે

પટના હાઈકોર્ટે અગત્યનો ચુકાદો આપતા જણાવ્યુ છે કે કોઈપણ કંપની બળજબરી ના કરી શકે. ઘણા ગ્રાહકો…