સ્ત્રીઓ ભણેલી કરતા અભણ સારી!

આ લેખ હિના સોલંકીની(Heena tales) કલમે લખાયેલ છે સ્ત્રીઓ ભણેલી કરતા અભણ સારી! ઉપરનું પહેલું વાક્ય…