અમેરિકા જવાના પૈસા નહીં આપે ત્યાં સુધી શરીર સબંધ નહીં બાંધું, પતિની પત્ની પાસે વિચિત્ર માંગણી

વિદેશ પ્રવાસ ગુજરાતના ઘણા યુવાનો માટે લાલચ બની ગયો છે, જેના કારણે તેઓ એજન્ટોની જાળમાં ફસાઈ…