અત્યાર સુધી 26,000 લોકોના મોત,એક ભારતીયનું પણ મોત થયું. મૃતદેહ દફનાવવાની પણ જગ્યા નથી…તુર્કીમાં બગડી રહી છે સ્થિતિ..

મૃતદેહ દફનાવવાની પણ જગ્યા નથી…તુર્કીમાં બગડી રહી છે સ્થિતિ.. તુર્કીમાં ભૂકંપથી 10 પ્રાંતોમાં સૌથી વધારે નુકસાન…