ગોઝારો અકસ્માત : રોંગ સાઈડ પર આવેલી કારે એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનો ભોગ લીધો,ધારાસભ્યનો CM ને પત્ર

ગોઝારો અકસ્માત : રોંગ સાઈડ પર આવેલી કારે એક જ પરિવારના ત્રણ સભ્યોનો ભોગ લીધો રોંગ…