જો ઈન્દિરા, રાજીવ ગાંધી કરી શકે તો પીએમ મોદી સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કેમ ન કરી શકેઃ હરદીપ સિંહ પુરી

જો ઈન્દિરા, રાજીવ ગાંધી કરી શકે તો પીએમ મોદી સંસદ ભવનનું ઉદ્ઘાટન કેમ ન કરી શકેઃ…