પાકિસ્તાન A એ ભારત A ને હરાવી સતત બીજી વખત ઇમર્જિંગ ટીમ્સ એશિયા કપ ટાઇટલ જીત્યું

પાકિસ્તાન A એ ફાઇનલમાં ભારત A ને 128 રને હરાવીને સતત બીજી વખત મેન્સ ઇમર્જિંગ ટીમ્સ…