ગુજરાત પોલીસમાં થશે મોટો ફેરફાર,ગૃહ વિભાગ એક્શનમાં

ગુજરાત પોલીસમાં થશે મોટો ફેરફાર,ગૃહ વિભાગ એક્શનમાં ગુજરાત પોલીસમાં મોટેભાગે જોવા મળ્યું છે કે કોઈપણ આઇપીએસ…