ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય,વધારાના વીજ લોડ ઉપર ખેડૂતોને નહીં આપવો પડે દંડ

ગુજરાત સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય,વધારાના વીજ લોડ ઉપર ખેડૂતોને નહીં આપવો પડે દંડ રાજ્ય સરકારે મહાત્વનો નિર્ણય…