હવે સોનાનાં ઘરેણાં વેચી નહીં શકાય,સરકારે બનાવ્યા નવા નિયમો

સોનાનાં ઘરેણા માટે નવા નિયમો લાગુ સોનાના ઘરેણાની ખરીદી અને વેચાણના નિયમો હવે બદલાઈ ગયા છે.…

શા માટે ઇજિપ્તવાસીઓ મૃતકોને સોનાના પડમાં લપેટીને રાખતા હતા ? હજારો વર્ષ જૂની મમીમાંથી બહાર આવ્યા ચોંકાવનારા રહસ્યો

હજારો વર્ષ જૂની મમીમાંથી બહાર આવ્યા ચોંકાવનારા રહસ્યો ઇજિપ્તમાં સોનાના પડમાં લપેટાયેલી એક મમીએ પ્રાચીન ઇજિપ્તના…