હવે સોનાનાં ઘરેણાં વેચી નહીં શકાય,સરકારે બનાવ્યા નવા નિયમો

સોનાનાં ઘરેણા માટે નવા નિયમો લાગુ સોનાના ઘરેણાની ખરીદી અને વેચાણના નિયમો હવે બદલાઈ ગયા છે.…