શા માટે ઇજિપ્તવાસીઓ મૃતકોને સોનાના પડમાં લપેટીને રાખતા હતા ? હજારો વર્ષ જૂની મમીમાંથી બહાર આવ્યા ચોંકાવનારા રહસ્યો

હજારો વર્ષ જૂની મમીમાંથી બહાર આવ્યા ચોંકાવનારા રહસ્યો ઇજિપ્તમાં સોનાના પડમાં લપેટાયેલી એક મમીએ પ્રાચીન ઇજિપ્તના…