ડ્રાઈવર-કંડક્ટરની ઈમાનદારી જોઈ સલામ કરવાનું મન થશે

ઝાલોદ ડેપોના કર્મચારીઓની ઈમાનદારી, ડ્રાઈવર પી ડી પગી અને કંડક્ટર કે ડી પટેલે ડ્યૂટી દરમિયાન એક…