મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવલિંગ ઉપર કેવી રીતે બિલીપત્ર ચઢાવવા અહીંયા જાણો બીલીપત્ર તોડવા-ચઢાવવાનો નિયમ

મહાશિવરાત્રીના દિવસે શિવલિંગ ઉપર કેવી રીતે બિલીપત્ર ચઢાવવા અહીંયા જાણો બીલીપત્ર તોડવા-ચડાવવાનો નિયમ મહાશિવરાત્રી આ વર્ષે…