અમદાવાદમા રખડતાં ઢોર બાબતે નવી પોલિસી લાગુ, જુઓ શું છે નવા નિયમો

અમદાવાદ શહેરમાં પશુ ત્રાસ અટકાવ અને નિયંત્રણ પોલીસી- 2023 સૂચિત નવી પોલીસીના મુખ્ય મુદ્દાઓ. (A) પરમીટ…