પશુપ્રેમની વાતો કરતાં બુદ્ધિજીવીઓએ ગામડાઓમાં એકાદ આંટો મારવાની જરુંર છે

સોશિયલ મીડિયામાં પાલતુ પ્રાણીઓને લઈને પ્રેમ ઉતરોત્તર વધી રહ્યો છે. જો કે આ પ્રેમનું મુખ્ય કારણ…