મહાભારતના શિખંડીનો શકુની સાથે હતો ખાસ સબંધ,જાણો કઈ રીતે મળ્યું હતું પાત્ર

બીઆર ચોપરાની ‘મહાભારત’માં કોણ હતી શિખંડી, શકુની સાથે ખાસ સંબંધ, મિત્રને કારણે મળ્યું પાત્ર ‘મહાભારત’માં ‘શિખંડી’નું…