ગુજરાત બજેટ 2023 – તમારા કામનું શું છે બજેટમાં ?

– આગામી વર્ષે નવી 2000 બસો મૂકવામાં આવશે  – ભાવનગર ખાતે રિંગ રોડ વિકસાવવામાં આવશે  –…