વિશ્વની સૌથી વધુ વસ્તી ભારતમાં, ચીનને પછાડી ભારત બન્યો નંબર વન

વિશ્વની સૌથી વધુ વસ્તી ભારતમાં, ચીનને પછાડી ભારત બન્યો નંબર વન તાજેતરમાં જાહેર થયેલ UN ના…