ઓપન કોલેજની જેમ 10 અને 12ની પરીક્ષા પણ ઓપન સ્કૂલમાં આપી શકાશે ,સરકારની નવી નીતિ

નવી શિક્ષણ નીતિ-2020 (New Education Policy 2020)ની જોગવાઈઓને લાગુ કરવા અને શિક્ષણ છોડી ચૂકેલા વિદ્યાર્થીઓને મુખ્ય…