પાર્ટી સેલિબ્રેટ કરવા ગયેલા અધિકારીનો ડેમમાં મોંઘો મોબાઈલ પડ્યો, તો આખો ડેમ ખાલી કરાવ્યો

પાર્ટી સેલિબ્રેટ કરવા ગયેલા અધિકારીનો ડેમમાં મોંઘો મોબાઈલ પડ્યો, લાખો લીટર પાણી વહી ગયું લાખોની કિંમતનો…