તારક મેહતાના સેટ પર કુતરા જેવો વ્યહવાર થતો હતો,નટુ કાકા સાથે પણ આવુજ કર્યું – વધુ એક કલાકારે માંડ્યો મોરચો

અસિત મોદી અમારી સાથે કૂતરાઓ જેવો વ્યહવાર કરે છે ‘, હવે ‘તારક મહેતા’ની ‘બાવરી’ મોનિકા ભદોરિયાએ…