ફાઈટરનો કિસીંગ સીન વિવાદમાં

વીંગ કમાન્ડરે બંને એક્ટર્સ અને ફિલ્મમેકરને ફટકારી નોટિસ

વીંગ કમાન્ડરે બંને એક્ટર્સ અને ફિલ્મમેકરને ફટકારી નોટિસ

એરફોર્સ યૂનિફોર્મમાં કિસિંગ સીનને લઈને પ્રગટ કરી આપત્તિ